Všetko o nákupe

Tieto obchodné podmienky

Platia pre nákup v internetovom obchode mekkesklo.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v znení noviel.

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu

Kenex s.r.o., mekkesklo.cz

Husitská 75/25, Praha 3, 130 00.

IČO - DIČ: CZ 27242692, vedená v obchodnom registri Okresného súdu V Prahe, oddiel C, vložka č. 107075

 

Fakturácia

Platba dobierkou: Zákazník platí za objednaný tovar v deň odovzdania zásielky priamo na mieste dohodnutému dopravcovi.

Platba v hotovosti: Zákazník má možnosť vyzdvihnutia zásielky priamo v našej kamennej predajni, tu platí v hotovosti.

Platba kartou: Zákazník má možnosť vyzdvihnutia zásielky priamo v našej kamennej predajni, tu platí kartou.

Platba prevodom: Zákazníkovi je odoslaná zásielka v momente doručenia platby na náš účet alebo potvrdenie o prevode.

Platba prevodom so splatnosťou "Na Faktúru": Zákazníkovi je odoslania zásielky s dohodnutú splatnosťou, zákazník platí prevodom. Iba po dohovore s administrátorom!

 

Odberné miesta

 

Odberné miesta slúžia iba na vyzdvihnutie zásielky odoslané z centrálneho skladu. Objednávky dopravujeme na odberné miesta do dvoch pracovných dní. Balík je tu odovzdaný zabalený.

 

Upozornenie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania za každý začatý deň po splatnosti, a to vo výške 0,5% z celkovej fakturovanej čiastky!

Tovar je majetkom firmy Kenex s.r.o. do tej doby, než zákazník riadne a včas uhradí celú sumu z faktúry, ktorá mu bola vystavená!

 

Záručné podmienky

Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar; ktorý bol zakúpený u Kenex s.r.o. .; prejavila sa na ňom závada a vzťahuje sa na neho záručná lehota. Za chybu nemožno považovať nemožnosť riadneho užívania tovaru z dôvodu na strane poskytovateľa signálu či prevádzkovateľa vysielania spočívajúca napríklad v zmene programovej skladby; štruktúre a počtu prijímaných staníc; ukončenia či prerušenia vysielania; zmena v príjme signálu; zmene kódovacích prístupov. Predávajúci nezaručuje; že prevádzkovateľ vysielania nezruší; nezmení; neukončí vysielanie; tento postup nie je na trhu neobvyklý a nie je dôvodom reklamácie. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov; iba v prípade výrobkov vyrobených do 31.12.2002 je zákonná lehota 6 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. U tovaru predávaného vo výpredaji so zľavou (tovar s poškodeným obalom; krátkodobo používané; nekompletné; rozbalené; použité pre prezentáciu .....) môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov podľa §626 zákona č. 40/1964 Zb. Predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia v okamihu predaja.

 

Spôsob uplatnenia reklamácie

Podmienkou prijatia reklamácie je doručenie tovaru na náklady zákazníka do sídla predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení tovaru; kópiou alebo originálom dokladu o kúpe (faktúry). Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nadmerného znečistenia prachom; špinou; atď. Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu; maximálne však do 30 dní. Pre rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie je nevyhnutné posúdenie servisného strediska podľa jednotlivých výrobcov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť; bude tovar opravený. Pokiaľ u tovaru nemožno vadu odstrániť; potom je predávajúci oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za nový tovar s rovnakými alebo lepšími parametrami. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vrátená čiastka zaplatená za tovar. V prípade výskytu 3 rovnakých opakovaných vád na tovar má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, ktorú bol tovar v reklamačnom konaní. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom.

 

Prevzatie poškodenej zásielky poslané kuriérskou službou (GEIS, Zásilkovna pod.)

V ojedinelých prípadoch sa stane, že zásielka posielaná kuriérskou službou (DPD, PPL a pod.) Je poškodená. Poškodením sa myslí fyzická deformácia prístroje - ohnutý kryt, preliačiny kryt alebo krabice pod.

Každý zákazník je povinný priamo na mieste a pri odovzdaní zásielky od dopravcu balík skontrolovať. Pokiaľ je zásielka na pohľad poškodená, je potreba balík otvoriť a s dopravcom spísať "škodný protokol", reklamácia sa v tomto prípade podáva priamo k prepravnej firme.

Pokiaľ zákazník zásielku prevezme a doma zistí, že je balík poškodený odporúčame bezodkladne kontaktovať prepravnú spoločnosť, vyžiadať si kontakt na vodiča a po dohovore spísať "škodový protokol". Reklamácia, ktorá bude poškodená pri preprave a odoslaná na adresu našej firmy nebude uznaná a bude vrátená zákazníkovi.

 

Odmietnutie reklamácie

Reklamácia tovaru nebude uznaná: vypršala-u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie, ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek umiestnených na tovare odstránením štítkov so sériovými číslami, vada vznikla neodbornou inštaláciou, zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (softvér) do tovar či použitím tovaru v rozpore s dodaným návodom na použitie (vrátane použitia iného ako doporučeného dekodéru či dekódovacieho CI modulu) tovar bol mechanicky poškodený či poškodený prírodnými živlami, tovar bol nadmerne zaťažované, tovar bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, reklamácia bola vykonaná v rozpore s článkom 3. reklamačného poriadku. Neoprávnená reklamácia: Ak bola reklamácia neoprávnená servisné stredisko alebo predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu; logistiku; dohľadanie potrebných údajov; testovanie a pod. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť bezodkladne; najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od ukončenia reklamačného konania. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar; ktoré je predmetom reklamácie vydané kupujúcemu.

 

Nevyzdvihnutie expedované objednávky

Pokiaľ zákazník potvrdí objednávku na našom e-shope a následne si kúpu daného produktu rozmyslia alebo z nejakého iného dôvodu bude chcieť objednávku stornovať, tak je to samozrejme možné telefonicky (odporúčame) alebo emailom. Pokiaľ zákazník zruší objednávku až po tom, čo sme zásielku vyexpedovali, tak už nie je šanca akciu vrátiť späť, teda je zákazník povinný zásielku prevziať alebo zaplatiť predajcovia náklady spojené s odoslaním (121, - Sk PPL, 81, - Sk Zásilkovna, 150, - Sk ČP), v opačnom prípade môže byť táto suma vymáhaná.

 

Vrátenie tovaru

Vážení zákazníci, na základe zákona 367/2000 Zb. (Zákon, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov) máte právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. máte právo nám tovar do 14 dní vrátiť a my Vám vrátime finančnú čiastku, ktorú ste za tovar zaplatili. V prípade vrátenia tovaru, ktorý nezodpovedá pôvodnému stavu, zákazníkom a následného vystavenia dobropisu (vrátenie peňazí) si účtujeme 99, - Sk s DPH za úpravu balenia a očistenie výrobku tzv. Repasácie a režijné náklady s tým spojené.

Na základe zákona 367/2000 Zb. (Zákon, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov) má kupujúci právo od zmluvy o kúpe tovaru odstúpiť 14 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpiť od zmluvy o kúpe, respektíve vrátiť tovar môže kupujúci bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Rozhodujúci deň uplatnenie záruky vrátenia peňazí v rámci 14 dňovej lehoty je dátum odoslania tovaru kupujúcim, nie dátum dodania predávajúcemu. Predávajúci je potom povinný kupujúcemu vrátiť finančnú čiastku, ktorú kupujúci za tovar zaplatil a to oproti podpísaní dobropisu, ktorý vystaví predávajúci a zašle kupujúcemu emailom. Ten ho po podpísaní odošle predávajúcemu, najlepšie s vráteným tovarom. Vracia sa iba suma za tovar, nie za poštovné, dopravu, balné a pod. Spôsob, akým majú byť peniaze vrátené si určí kupujúci (prevodom na účet alebo osobným odberom). V 14 dňovej lehote má kupujúci samozrejme tiež právo požiadať o výmenu tovaru za iný, pokiaľ mu nevyhovovala veľkosť, farba, druh tovaru a pod.

Žiadame zákazníkov, aby pred vrátením tovaru najprv predávajúceho telefonicky alebo elektronickou poštou kontaktovali a dohodli sa na nejvyhovujícím spôsobe uplatnenie záruky vrátenia peňazí (spôsob vrátenia tovaru - pošta, dopravcu, osobne; spôsob vrátenia peňazí - prevod, zloženka atď.)

 

Od zmluvy o kúpe tovaru nemôže kupujúci odstúpiť v prípadoch daných zákonom:

»Na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

»Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa

»Na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

»Na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal

»Na dodávku novín, periodík a časopisov

»Spočívajúcich v hre alebo lotérii

 

Aby bolo vrátenie tovaru v rámci 14 dňovej lehoty uznané, musí kupujúci splniť nasledujúce podmienky vrátenia tovaru:

»Tovar musí byť čisté, neporušený, dobre zabalené v originálnom neporušenom obale a schopný ďalšieho predaja. Musím byť tiež kompletný, tak ako ho kupujúci od predávajúceho prevzal. S tovarom je nutné dodať všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, najmä sa jedná o: záručný list výrobcu, príručky, návody, visačky a pod. Reklamný materiál, vizitky atď. Sa nevracajú. Ak niektorá z týchto zásad nebude dodržaná, bude tovar vrátený späť, alebo bude vrátená len pomerná časť hodnoty tovaru - podľa toho ako porušenie tovaru obmedzí jeho ďalší predajnosť.

»Tovar musí byť zaslaný predávajúcemu bežnou balíkovou službou, dopravcom, kuriérom alebo predaný osobne. Dobierka nebude prijatá. Presný spôsob zaslania si obe strany vopred dohovoria.

 

Můžeme Vám také zavolat

Odeslat


Ваши данные в безопасности и не
будут передаваться третьим лицам

+